เกี่ยวกับเรา

I AM HERE CO.,LTD.

“ WE BUILD FOR YOU ”

ที่มาของ ไอ แอม เฮีย

บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เราก่อตั้งมาจากกลุ่มคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้างที่พร้อมจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่ใช้บริการ

ปี 2561 เริ่มจดทะเบียนบริษัทในนาม บริษัท ปัญญาวสี จำกัด เพื่อรองรับงานรับเหมาก่อสร้าง

ปี 2562 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมในนามบริษัท ปัญญาวสี จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เพื่อรองรับงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติม และงานตกแต่งภายในเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นเป็นผู้ชำนาญการงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสู่ในระดับสากล”

พันธกิจ

“จะพัฒนาระบบ และสร้างความชำนาญการในงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ”

นโยบายเชิงคุณภาพ

“เราจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง ภายใต้ความชำนาญการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด”

ค่านิยม

“พัฒนาระบบ สร้างความชำนาญ

สร้างคุณภาพ สร้างมาตรฐาน

ลูกค้าประทับใจ”


คณะทำงาน

นายวิรุฒ อินสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวรัตนาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนวพร ผึ่งผาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายนันทวัฒน์ เหมฤดี

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

นางสาวนันทวัน วงษ์ขันธ์

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

โทรสอบถาม